haim
 
 

Pince Mohammed street
Cross No.: 5-6, Al-Khobar, Saudi Arabia
Phone : 013 8961208, Mob# 053 00 30 271, 055 69 04 508

Email: sales@haimtrd.com, haimtrd@gmail.com